StartVertrouwen

HelloSign Servicevoorwaarden

Geplaatst op: 31 mei 2022

Ingangsdatum: 1 juni 2022

Deze Servicevoorwaarden van HelloSign (de 'Voorwaarden' of de 'Overeenkomst') regelen de toegang tot en het gebruik van de HelloSign-websites en -services (gezamenlijk 'HelloSign-service'). Je kunt worden beschouwd als een bezoeker van onze eigendommen ('Sitebezoeker'), of een individu en/of entiteit die een account aanmaakt of de HelloSign-services koopt/gebruikt (gezamenlijk 'Klant'). Klanten en Sitebezoekers kunnen in deze Voorwaarden worden aangeduid met 'je' en 'jouw', naargelang het geval. Deze Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en een van de volgende entiteiten ('HelloSign', 'wij' of 'ons' in het kader van deze voorwaarden). Houd er rekening mee dat we deze Voorwaarden kunnen wijzigen zoals verder beschreven in de onderstaande sectie, dus zorg ervoor dat je deze pagina af en toe bekijkt. Ons Privacybeleid legt uit hoe we je gegevens verzamelen, ons Beleid voor acceptabel gebruik zet onze verantwoordelijkheden uiteen bij het gebruik van onze Services en onze Servicespecifieke voorwaarden bevatten voorwaarden die op bepaalde services van toepassing zouden kunnen zijn. Door gebruik te maken van onze Services, ga je ermee akkoord dat je bent gebonden aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid, ons Beleid voor acceptabel gebruik en de Servicespecifieke voorwaarden.

Als je akkoord gaat met deze Voorwaarden en, indien van toepassing, de Overeenkomst inzake gegevensverwerking voor het gebruik van de Services door een organisatie, ga je akkoord namens die organisatie. Je moet bevoegd zijn om je namens de organisatie aan deze Voorwaarden te binden. Als dat niet het geval is, mag je je niet registreren voor de Services.

Voor de doeleinden van deze Voorwaarden verwijst HelloSign naar:

 • Dropbox, Inc., indien: je een Sitebezoeker of een klant bent die is gevestigd in de Verenigde Staten en bijbehorende gebieden en bezittingen, Canada of Mexico.
 • Dropbox International Unlimited Company indien: je een Sitebezoeker of klant bent die is gevestigd buiten de Verenigde Staten en bijbehorende gebieden en bezittingen, Canada of Mexico.

1.    OVERZICHT VAN DE HELLOSIGN-SERVICES

HelloSign biedt een reeks producten en services waarmee Klanten complexe transacties kunnen stroomlijnen door middel van innovatieve digitale oplossingen zoals elektronische fax, elektronische handtekening en workflowautomatisering. HelloSign biedt ook Application Programming Interfaces (de "API") waarmee klanten geïntegreerde automatiseringsoplossingen voor fax, handtekening of workflow in de websites, toepassingen of andere eigendommen van een klant ("Klanteigendommen") kunnen bouwen.

2.    SERVICESPECIFIEKE VOORWAARDEN.

Voor bepaalde HelloSign-producten gelden specifieke voorwaarden ('Servicespecifieke Voorwaarden') die momenteel hier beschikbaar zijn. In het geval van een conflict tussen de toepasselijke Servicespecifieke voorwaarden voor een bepaald product en deze Voorwaarden, zijn de Servicespecifieke voorwaarden van toepassing.

3.    Registratie en gebruik van het Account.

 1. 3.1   De Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) moeten zich mogelijk registreren voor een HelloSign-account om bestellingen te plaatsen of om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een HelloSign-service. HelloSign kan voor gebruikers een account maken zodat ze kunnen gebruikmaken van de HelloSign-service. Accountgegevens moeten nauwkeurig, actueel en volledig zijn en vallen onder het Privacybeleid van HelloSign (momenteel beschikbaar op www.hellosign.com/privacy). De Klant stemt ermee in om deze informatie up-to-date te houden, zodat HelloSign kennisgevingen, verklaringen en andere informatie per e-mail of via de Service kan verzenden. De Klant moet ervoor zorgen dat wachtwoorden en andere aanmeldgegevens (zoals API-tokens) voor de HelloSign-service strikt vertrouwelijk worden gehouden en niet worden gedeeld met onbevoegden. Als een Bevoegde Gebruiker stopt met werken voor de Klant, moet de Klant de toegang van die persoon tot zijn account en elke HelloSign-service onmiddellijk beëindigen. De Klant is verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen voor het gebruik van zijn accounts, wachtwoorden of aanmeldgegevens en die van gebruikers. De Klant moet HelloSign onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van zijn account. Accounts worden toegekend aan specifieke Klanten en mogen niet met anderen worden gedeeld. Je mag deze Site en de Services alleen gebruiken als je 18 jaar of ouder bent, in staat bent om wettelijk akkoord te gaan met deze Voorwaarden en geen concurrent van HelloSign bent (of concurrerende en/of vergelijkbare producten of services aan het ontwikkelen bent). Je kunt je geautoriseerde gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) ook toestaan om namens jou de HelloSign-services te gebruiken en te openen.
 2. 3.2   Een "Geautoriseerde gebruiker" wordt gedefinieerd als een individuele persoon (bijv. werknemer, contractant, agent van een Klant) die is geregistreerd en door een Klant is toegestaan om de HelloSign-services te gebruiken, afhankelijk van deze Voorwaarden en eventuele beperkingen in een toepasselijk abonnement (zoals hieronder gedefinieerd). De Klant zorgt ervoor dat zijn Geautoriseerde Gebruikers deze Voorwaarden naleven en de Klant is verantwoordelijk voor alle acties van Geautoriseerde Gebruikers.

4.    Gebruik en toegangsrechten

 1. 4.1   Beperkte licentie. Onderhevig aan deze Voorwaarden verleent HelloSign aan de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van en toegang tot de HelloSign-services voor zakelijke doeleinden, zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Je gebruik van en toegang tot de Services zijn onderhevig aan eventuele beperkingen zoals uiteengezet in een toepasselijk orderformulier, online abonnement of de Servicespecifieke voorwaarden (al dan niet betaald, gezamenlijk "Abonnement"). 
 2. 4.2   Algemene beperkingen. De Klant mag niet (en mag derden niet toestaan om):
     i. de HelloSign-service verhuren, leasen, kopiëren, overdragen, doorverkopen, in sublicentie geven, leasen, timesharen of er anderszins toegang tot verlenen (behalve Geautoriseerde gebruikers of zoals toegestaan onder de Servicespecifieke voorwaarden);
     ii. de HelloSign-service (of een deel daarvan) opnemen in, of gebruiken met een site, product of service of hiermee bezorgen, anders dan op sites/toepassingen die eigendom zijn van en beheerd worden door de Klant en zoals hierin specifiek toegestaan;
     iii. informatie openbaar verspreiden over de prestaties van de HelloSign-service (die als Vertrouwelijke Informatie van HelloSign wordt beschouwd);
     iv. een afgeleid werk van de HelloSign-service of een deel ervan wijzigen of maken;
     v.reverse-engineeren, demonteren, decompileren, vertalen of anderszins proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsindelingen of niet-openbare API's te verkrijgen of af te leiden aan een HelloSign-service, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving en dan alleen met voorafgaande kennisgeving aan HelloSign;
     vi. beveiligingsmaatregelen, tarieflimieten of gebruikstracking (zoals het volgen van gebeurtenissen) van de HelloSign-service te verbreken of te omzeilen, of de HelloSign-service (of een onderdeel daarvan) te configureren om het verzenden van evenementen of transacties te vermijden of om anderszins kosten te vermijden;
     vii. een deel van de HelloSign-service distribueren, behalve zoals hierin toegestaan;
     viii. toegang krijgen tot de HelloSign-service met als doel een concurrerend product of concurrerende service te bouwen of de functies of gebruikersinterface ervan te kopiëren;
     ix. de HelloSign-service gebruiken voor productevaluatie, benchmarking of andere vergelijkende analyse bedoeld voor publicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloSign; of
     x. eigen of andere kennisgevingen in de HelloSign-service verwijderen of verbergen, inclusief in via de HelloSign-service verkregen rapporten of uitvoer.
 3.  xi de Services (laten) gebruiken voor illegale of misleidende doeleinden of op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden.
 4. xii.   mag geen informatie via de Services opslaan, overdragen of anderszins verwerken die valt onder de definitie 'Beschermde gezondheidsinformatie' van de HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. artikel 164.051), tenzij de Klant en HelloSign afzonderlijk een HIPAA Business Associate Agreement aangaan.
 5. 4.3   Bètaversies en abonnementen met gratis toegang. HelloSign kan de Klant gratis of op proef een HelloSign-service aanbieden (een "gratis toegangsabonnement") of met "alpha", "bèta" of andere vroege HelloSign-services, integraties of functies ("bètareleases"), waarvan de Klant optioneel gebruik van kan maken. Deze sectie is van toepassing op alle gratis toegangsabonnementen of bètaversies (zelfs als bètaversies worden verstrekt tegen een vergoeding of meetellen als abonnement van de Klant) en vervangt alle tegenstrijdige bepalingen in deze Voorwaarden. HelloSign mag zich te goeder trouw inspannen om de Klant te helpen met gratis toegang tot abonnementen of bètaversies. Desalniettemin, en zonder de andere vrijwaringen en beperkingen in deze Voorwaarden te beperken, GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD DAT ALLE ABONNEMENTEN OF BÈTAVERSIES MET GRATIS TOEGANG WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, ONDERSTEUNING, ONDERHOUD, OPSLAG, SLA OF VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN. MET BETREKKING TOT BÈTAVERSIES ERKENT DE KLANT VERDER EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT BÈTAVERSIES MOGELIJK NIET COMPLEET OF VOLLEDIG FUNCTIONEEL ZIJN EN DAT DEZE BUGS, FOUTEN, OMISSIES EN ANDERE PROBLEMEN KUNNEN BEVATTEN WAARVOOR HELLOSIGN NIET VERANTWOORDELIJK IS. BIJGEVOLG IS ELK GEBRUIK VAN BÈTAVERSIES OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT. HelloSign belooft niet dat toekomstige versies van Bètaversies zullen worden vrijgegeven of onder dezelfde commerciële of andere voorwaarden beschikbaar zullen zijn. HelloSign mag het recht van de Klant op gratis toegang tot abonnementen of bètaversies te allen tijde en ongeacht de reden naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid beëindigen

5.    EIGENDOM EN FEEDBACK

 1. 5.1   Klantgegevens. Wat de partijen betreft, behoudt de Klant alle rechten, titels en belangen (inclusief eventuele intellectuele eigendomsrechten) in en op de inhoud en documenten die de Klant uploadt naar de HelloSign-service (exclusief de intellectuele eigendommen van HelloSign) (de "Klantgegevens"). De Klant verleent HelloSign hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij recht en licentie voor het verzamelen, gebruiken, kopiëren, opslaan, verzenden, wijzigen en creëren van afgeleide werken van de Klantgegevens voor zover nodig om de HelloSign-service te leveren of zoals anderszins toegestaan in deze voorwaarden. De Klant geeft HelloSign uitdrukkelijk toestemming om Klantgegevens te gebruiken en te verwerken (inclusief alle daarin vervatte Vertrouwelijke Informatie) zoals beschreven in deze Voorwaarden en in het Privacybeleid van HelloSign, dat voorziet in, maar niet beperkt is tot, het leveren en uitwisselen van inhoud en documenten zoals gestuurd door het gebruik van de Klant van de HelloSign-services met derden (bijv. personen/rechtspersonen) die de Klant uitnodigt om die inhoud en documenten te bekijken, goed te keuren of te ondertekenen. Deze licenties en toestemmingen strekken zich uit tot onze gelieerde ondernemingen en vertrouwde derde partijen waarmee we samenwerken.
 2. 5.2   Samengevoegde/anonieme gegevens. De Klant gaat ermee akkoord dat HelloSign het recht heeft om samengevoegde of anonieme gegevens te genereren en dat de samengevoegde of anonieme gegevens eigendom zijn van HelloSign, die HelloSign voor zakelijke doeleinden mag gebruiken tijdens of na de looptijd van deze Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen en verbeteren van HelloSigns producten en services en om rapporten en ander materiaal te maken en te verspreiden). Voor alle duidelijkheid, HelloSign zal alleen samengevoegde of anonieme gegevens extern openbaar maken in een niet-geïdentificeerde (anonieme) vorm die de Klant, Geautoriseerde Gebruikers of eindgebruikers niet identificeert, en die ontdaan is van alle persistente of persoonlijke identificatiegegevens. De Klant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van samengevoegde of anonieme gegevens door HelloSign.
 3. 5.3   Intellectueel eigendom van HelloSign. Dit is een abonnementsovereenkomst voor toegang tot en gebruik van de HelloSign-services. De Klant erkent dat slechts een beperkt recht wordt verkregen om de HelloSign-services te gebruiken en dat ongeacht het gebruik van de woorden "aankoop", "verkoop" of soortgelijke voorwaarden, onder deze voorwaarden geen eigendomsrechten worden overgedragen aan de Klant (of zijn Geautoriseerde Gebruikers of eindgebruikers). De Klant gaat ermee akkoord dat HelloSign (en zijn leveranciers) alle rechten, titels en belangen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) behouden in en op alle HelloSign-services en alle gerelateerde of onderliggende documentatie, technologie, code, knowhow, logo's, sjablonen, alles wat is geleverd als onderdeel van ondersteuning van andere services en alle updates, aanpassingen of afgeleide werken van een van de eerder genoemde aspecten (die allemaal worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van HelloSign) en dat HelloSign alle licenties behoudt die niet specifiek in deze Voorwaarden zijn verleend. Afgezien van de toepasselijke mobiele toepassingen en API's, wordt de HelloSign-service aangeboden als een online, gehost product. Dienovereenkomstig erkent de Klant en gaat ermee akkoord dat hij niet het recht heeft om een kopie van de software achter een HelloSign-service te verkrijgen en dat HelloSign naar eigen inzicht van tijd tot tijd updates, bugfixes, aanpassingen of verbeteringen aan de HelloSign-service kan aanbrengen.
 4. 5.4   Feedback. Als de Klant ervoor kiest om suggesties, opmerkingen, verbeteringen, informatie, ideeën of andere feedback of gerelateerd materiaal aan HelloSign te verstrekken (gezamenlijk "Feedback"), verleent de Klant HelloSign hierbij een wereldwijd, onbeperkt, niet-herroepbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, openbaar maken, licentiëren, distribueren en exploiteren van Feedback in elk formaat en op elke manier, zonder enige verplichting, betaling of beperking op basis van intellectuele eigendomsrechten of anderszins. Niets in deze Voorwaarden beperkt het recht van HelloSign om zelfstandig producten te gebruiken, ontwikkelen, evalueren of op de markt te brengen, of dit nu Feedback is of anderszins.

6.    Privacy en beveiliging

 1. 6.1   Privacybeleid van HelloSign. De informatie die je ons verstrekt of die we verzamelen, wordt gebruikt zoals beschreven in deze Voorwaarden en in het HelloSign-privacybeleid (momenteel beschikbaar op www.hellosign.com/privacy). Lees het privacybeleid van HelloSign zorgvuldig door, aangezien het belangrijke informatie bevat over het verzamelen, gebruiken en bewaren van informatie.
 2. 6.2   Beveiliging. HelloSign beschermt je informatie tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking door redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen die zijn ontworpen om onze systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging.
 3. 6.3   Beperkingen voor klantgegevens. Deze Overeenkomst bevat instructies van de Klant aan HelloSign om Klantgegevens te verwerken. HelloSign, de medewerkers en Onderaannemers van HelloSign zullen alleen Klantgegevens verwerken, openen, gebruiken, opslaan en overdragen zoals de Klant heeft bepaald om de Services te leveren en de verplichtingen van HelloSign in de Overeenkomst na te komen. De categorieën Persoonlijke Gegevens die door HelloSign moeten worden verwerkt en de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst moeten worden uitgevoerd, zijn uiteengezet in de Overeenkomst Gegevensverwerking. HelloSign informeert de Klant over alle wettelijke vereisten die hem belet de instructies van de klant na te leven, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving of om belangrijke redenen in het algemeen belang verboden is. Alle HelloSign-medewerkers die toegang hebben tot Klantgegevens zijn gebonden aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 4. 6.4   Gegevensoverdrachten.
 5. 6.4.1 Gegevensoverdracht. De Klant stemt ermee in dat HelloSign en zijn Onderaannemers Klantgegevens mogen overdragen naar, toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van Klantgegevens op locaties buiten het land van de Klant.
 6. 6.4.2 Overeenkomst inzake gegevensverwerking. Voor zover de Klantgegevens zijn onderworpen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en ten behoeve van de Klant door HelloSign worden verwerkt, gaan de Klant en HelloSign akkoord met de overeenkomst voor gegevensverwerking. De Overeenkomst inzake gegevensverwerking is alleen van toepassing op de Services en niet op Bètaservices.
 7. 'Overeenkomst inzake gegevensverwerking' is de overeenkomst met HelloSign met betrekking tot naleving van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, uiteengezet in de volgende link: assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf of een andere link die door HelloSign kan worden verstrekt.
 8. 6.4.3 Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield-programma's. HelloSign is gecertificeerd voor en voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield-programma's, zoals vastgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce betreffende de verzameling, het gebruik en behoud van persoonsgegevens die zijn overgedragen uit de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (voor zover dit geen deel meer uitmaakt van de EER) naar de Verenigde Staten in overeenstemming met het Privacy Shield. Als de Privacy Shield-programma's nietig worden verklaard, zal HelloSign commercieel redelijke inspanningen verrichten om te voldoen aan vervangende of opvolgende mechanismen voor de overdracht van gegevens.

7.    Verplichtingen van de Klant

 1. 7.1   De Klant stemt ermee in om: (i) een wettelijk passend privacybeleid te handhaven op zijn Klanteigendommen en alle vereiste bekendmakingen te verstrekken; (ii) alle noodzakelijke rechten, releases en toestemmingen te verkrijgen om het mogelijk te maken dat Klantgegevens of andere informatie (inclusief persoonlijke informatie) worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt op de manier die door deze Voorwaarden wordt beoogd, en om HelloSign de rechten en licenties te verlenen die zijn uiteengezet in deze voorwaarden; (iii) de HelloSign-service te gebruiken in overeenstemming met het op dat moment geldende Beleid voor Acceptabel Gebruik van HelloSign (momenteel beschikbaar www.hellosign.com/acceptable-use-policy); en (iv) geen actie te ondernemen waardoor HelloSign, de HelloSign-service of API's onderhevig zijn aan voorwaarden van derden (inclusief open source-licentievoorwaarden).
 2. 7.2   De Klant verklaart en garandeert dat zijn klanteigendommen en het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van klantgegevens geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en publiciteitsrechten. De Klant verklaart en garandeert verder dat de verzameling en het gebruik van alle persoonlijke informatie of gegevens die aan HelloSign worden verstrekt, voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften inzake gegevensbescherming. Als de Klant verzoeken tot verwijdering of kennisgevingen met betrekking tot Klantgegevens ontvangt, moet onmiddellijk: (i) met het gebruik van het gerelateerde item met de HelloSign Service worden gestopt; en (ii) HelloSign hierover worden ingelicht. Als HelloSign verzoeken tot verwijdering of kennisgevingen met betrekking tot Klantgegevens ontvangt, kan HelloSign reageren in overeenstemming met zijn beleid en zal de Klant over de volgende stappen worden geïnformeerd en geraadpleegd.
 3. 7.3  Verantwoordelijkheden bij elektronische handtekeningen: de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) tussen HelloSign en de Klant de Klant de exclusieve controle en verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud van alle Klantgegevens, inclusief documenten die met de Services worden gebruikt; en, (ii) bepaalde soorten documenten, overeenkomsten of contracten kunnen worden uitgesloten van algemene wetten op het gebied van elektronische handtekeningen (zoals testamenten, trusts, gerechtelijke bevelen of familierechtelijke aangelegenheden), of kunnen specifieke voorschriften hebben die op hen van toepassing zijn; en, (iii) de Klant als enige verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de documenten, overeenkomsten of contracten die hij gebruikt met de Services geschikt zijn voor elektronische handtekeningen, en HelloSign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dergelijke bepaling of gebruik; en, (iv) wetten of voorschriften met betrekking tot consumentenbescherming specifieke vereisten kunnen opleggen voor elektronische transacties waarbij consumenten betrokken zijn, de Klant als enige verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat aan al die wetten/voorschriften wordt voldaan, en HelloSign heeft geen verplichtingen om een dergelijke beslissing te nemen of te helpen bij het voldoen aan vereisten daarin. Als de Klant een API of andere service gebruikt waarmee de Klant authenticatie van eindgebruikers/deelnemers/ondertekenaars kan uitvoeren, is de Klant als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze authenticatie.

8    Betalingsvoorwaarden

 1. 8.1   Abonnement. De prijzen, functies en opties van de HelloSign-services zijn afhankelijk van het door de Klant geselecteerde abonnement (inclusief eventuele gebruiks- of extra kosten). HelloSign garandeert niet dat jouw specifieke Abonnement voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. We behouden ons het recht voor om de prijzen, functies of opties in een bepaald Abonnement zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen pas in werking treden na je volgende toepasselijke abonnementsperiode.
 2. 8.2   Terugkerende kosten upgrades. Door zich aan te melden voor een Abonnement, geeft de Klant HelloSign toestemming om de betalingsmethode van de Klant periodiek (bijv. maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks afhankelijk van het abonnement van de klant) zonder factuur in rekening te brengen. De Klant geeft HelloSign uitdrukkelijk toestemming om zijn betaalmethode (zoals een creditcard) in rekening te brengen voor de toepasselijke abonnementskosten, eventuele gebruiks- of extra kosten en alle toepasselijke belastingen en toeslagen. Een dergelijke autorisatie is van kracht tot het einde van de Abonnementsperiode en elke toepasselijke Verlengingstermijn, of totdat de Klant al zijn abonnementen opzegt.
 3. Als de Klant de gebruikslimieten van zijn abonnement overschrijdt, wordt de Klant automatisch geüpgraded naar het volgende hogere Abonnement en erkent de Klant uitdrukkelijk en gaat hij ermee akkoord dat hij voor het geüpgradede abonnement zal betalen. Alle upgradevergoedingen en -kosten worden niet terugbetaald, zelfs als de Klant niet de volledige gebruikstoewijzing van het toepasselijke Abonnement heeft gebruikt.
 4. 8.3   Belasting. De vergoedingen van HelloSign zijn exclusief alle belastingen en de Klant moet alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, btw-, accijns-, bronbelasting- of soortgelijke belastingen of heffingen betalen, zowel binnenlandse als buitenlandse, behalve belastingen op basis van het inkomen van HelloSign. De Klant zal geen toepasselijke belastingen in mindering brengen op de betalingen aan HelloSign, tenzij wettelijk vereist. Als een dergelijke aftrek wettelijk vereist is, zal de Klant het verschuldigde bedrag zo nodig verhogen, zodat HelloSign na alle vereiste aftrek en inhoudingen (vrij van dergelijke verplichtingen) een bedrag ontvangt en behoudt dat gelijk is aan het bedrag dat het zou hebben ontvangen als die aftrek of inhoudingen niet hadden plaatsgevonden.
 5. 8.4   Automatische verlengingen en proefperioden. ALS JE ACCOUNT IS INGESTELD OP AUTOMATISCHE VERLENGING OF ZICH IN EEN PROEFPERIODE BEVINDT EN JE HEBT EEN BETALINGSMETHODE VOOR DE SERVICES VERSTREKT, KAN HELLOSIGN JE HIERVOOR AAN HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE OF VOOR DE VERLENGING DE VERGOEDINGEN AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN, TENZIJ JE HELLOSIGN MEEDEELT DAT JE JE ABONNEMENT WILT ANNULEREN.
 6. 8.5   Inkooporders. De Klant stemt ermee in dat hij alle verschuldigde bedragen, inclusief periodieke kosten, zal betalen zonder dat er inkooporders of verwijzingen naar inkoopordernummers nodig zijn. Als een inkooporder vereist is, zal de klant HelloSign onmiddellijk en ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan een dergelijke vereiste op de hoogte stellen, en zullen de partijen te goeder trouw samenwerken bij het implementeren van een factureringsproces dat referenties naar die inkoopordernummers bevat. De Klant gaat ermee akkoord dat alle inkooporders alleen voor administratieve doeleinden zijn en dat alle niet-administratieve voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot wettelijke, beveiligings-, privacy- of financiële voorwaarden) in zijn inkooporders niet van toepassing zijn op zijn aankoop of gebruik van HelloSign-services.
 7. 8.6   Geen restitutie. Abonnements- en gebruikskosten of extra kosten (en alle andere kosten die verband houden met de services, inclusief hogere abonnementskosten voor upgrades) kunnen niet worden gerestitueerd en niet worden gecrediteerd, tenzij wettelijk vereist. HelloSign-abonnementen kunnen worden geannuleerd en deze annuleringen worden van kracht aan het einde van je dan lopende abonnementsperiode (als je bijvoorbeeld een maandelijks betaalabonnement hebt, wordt de annulering de volgende maand van kracht, maar als je jaarlijks betaalt, gaat de annulering het volgende jaar in). Zodra je annulering van kracht is, word je gedowngraded naar een gratis abonnement en verlies je de functies en werking van het abonnement. Als je je abonnementen niet op tijd betaalt, behouden wij ons het recht voor om je abonnement op te schorten of abonnementsfuncties te verwijderen.
 1. 8.7   Late vergoedingen en incassokosten. Bij betalingsachterstanden kunnen servicekosten in rekening worden gebracht die gelijk zijn aan 1,5% per maand van het verschuldigde bedrag of het wettelijk toegestane maximumbedrag, al naargelang welk bedrag het laagste is. Je stemt ermee in om HelloSign alle kosten of uitgaven te vergoeden die HelloSign heeft gemaakt om bedragen te innen die na de vervaldatum onbetaald blijven. Bedragen die aan HelloSign verschuldigd zijn, kunnen door jou niet worden ingehouden op verrekening met bedragen die om welke reden dan ook verschuldigd zijn.

9    Duur en beëindiging

 1. 9.1  Duur.   Deze Voorwaarden zijn van kracht totdat alle Abonnementsvoorwaarden voor de HelloSign-services zijn verlopen of worden beëindigd zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan.
 2. 9.2   Abonnementsperiode en verlengingen. De Klant stemt ermee in de toepasselijke vergoedingen te betalen voor de volledige Abonnementsperiode. De Klant kan een Abonnementsperiode niet annuleren of beëindigen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door Sectie 9.4 (Beëindiging met een reden). Als er geen startdatum voor het abonnement is gespecificeerd op het toepasselijke orderformulier, begint het abonnement wanneer de Klant voor het eerst toegang krijgt tot de toepasselijke HelloSign-service. Elke Abonnementsperiode wordt automatisch verlengd voor aanvullende opeenvolgende periodes die gelijk zijn aan het eerste abonnement (bijv. als de Klant een jaarabonnement heeft, wordt het abonnement verlengd voor een aanvullende periode van 12 maanden, als de Klant een maandabonnement heeft, wordt het abonnement verlengd met een extra maand) tenzij: (i) anders vermeld op het toepasselijke orderformulier; of (ii) een van beide partijen ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de dan geldende Abonnementsperiode schriftelijk kennis geeft van niet-verlenging. De prijzen voor verlenging van een Abonnementsperiode, nieuw orderformulier of wijzigingen in een orderformulier zijn de dan geldende tarieven van HelloSign.
 3. 9.3   Opschorting van de Service. HelloSign kan de toegang van de Klant tot de HelloSign-services opschorten als: (i) het account van de Klant achterstallig is met betaling; of (ii) de Klant zijn servicetoewijzingen/servicelimieten heeft overschreden. HelloSign kan de toegang van de Klant tot de HelloSign-services ook opschorten of Klantgegevens verwijderen als wordt vastgesteld dat: (a) de Klant een deel van deze Voorwaarden heeft geschonden, of (b) opschorting noodzakelijk is om schade of aansprakelijkheid voor andere klanten of derden te voorkomen, of om de veiligheid, stabiliteit, beschikbaarheid of integriteit van de HelloSign-service te behouden. HelloSign is niet aansprakelijk voor het nemen van bovenstaande toegestane maatregelen. Voor alle duidelijkheid, de Klant blijft verantwoordelijk voor de betaling van vergoedingen gedurende een opschortingsperiode onder deze Sectie 9.3. Echter, tenzij deze voorwaarden zijn beëindigd, zal HelloSign met de Klant samenwerken om de toegang tot de HelloSign-service onmiddellijk te herstellen zodra we hebben geverifieerd dat de Klant de voorwaarde heeft opgelost die aanleiding tot de opschorting gaf.
 4. 9.4   Beëindiging met een reden. Elke partij kan deze Voorwaarden, inclusief een gerelateerd orderformulier, beëindigen als de andere partij: (i) een wezenlijke schending van deze Voorwaarden (met inbegrip van het niet betalen van onbetwiste vergoedingen) niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving waarin de schending optreedt weet te verhelpen; (ii) de bedrijfsactiviteiten beëindigt zonder opvolger; of (iii) indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bescherming zoekt in het kader van een faillissement, surseance van betaling, trustakte, crediteurenakkoord, samenstelling of vergelijkbare procedure, of als een van deze procedures wordt aangespannen tegen die partij (en niet wordt afgewezen binnen zestig (60) dagen daarna).
 5. 9.5   Gevolgen van beëindiging. Bij het verlopen of beëindigen van deze Voorwaarden of een orderformulier: (i) worden de licentierechten van de Klant beëindigd en moet deze onmiddellijk: (a) het gebruik van de toepasselijke HelloSign-service stoppen; (b) alle kopieën van alle HelloSign-code, -documentatie, -wachtwoorden of -toegangscodes en alle andere vertrouwelijke informatie van HelloSign in het bezit, de bewaring of de controle van de Klant verwijderen (of, op verzoek van HelloSign terugsturen); en (ii) het recht van de Klant om toegang te krijgen tot Klantgegevens in de toepasselijke HelloSign-service vervalt en HelloSign kan de Klantgegevens 30 dagen na de beëindigingsdatum op elk moment verwijderen. Als HelloSign deze Voorwaarden beëindigt om redenen zoals bepaald in Sectie 9.4 (Beëindiging met een reden), worden alle betalingen voor het resterende deel van de Abonnementsperiode opeisbaar en moeten onmiddellijk door de Klant worden betaald. Behalve wanneer in deze Voorwaarden een exclusief rechtsmiddel is vermeld, zijn alle rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden, inclusief beëindiging of opschorting, cumulatief en niet exclusief alle andere rechten of rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn voor een partij.
 6. 9.6   Onverminderd van kracht blijven. De volgende Secties blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Voorwaarden: 3 (Accountregistratie en gebruik); 4.2 (Algemene beperkingen); 4.3 (Bètaversies en abonnementen met gratis toegang); 5 (Eigendom en feedback); 8 (Betalingsvoorwaarden); 9 (Duur en beëindiging); 11 (Garanties en vrijwaringen); 12 (Vrijwaringsverplichtingen); 13 (Beperkingen van aansprakelijkheid); 14 (Producten en integraties van derden); en 15 (Algemeen).

10     Vertrouwelijke informatie

 • 10.1  Vertrouwelijke informatie "Vertrouwelijke informatie" betekent (a) voor HelloSign, de HelloSign-services en -documentatie; (b) voor Klant, Klantgegevens; (c) alle andere informatie van een partij die schriftelijk of mondeling wordt bekendgemaakt en die op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk of eigendom wordt aangemerkt (en, in het geval van mondelinge openbaarmakingen, schriftelijk wordt samengevat binnen dertig (30) dagen na de eerste openbaarmaking en aan de ontvanger wordt bezorgd), of dat de ontvanger vanwege de aard van de informatie duidelijk zou begrijpen dat het vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij is; en (d) de specifieke voorwaarden van deze Voorwaarden, en elke wijziging en bevestiging daarvan tussen de partijen.
 • 10.2 Vertrouwelijkheidsverplichting. Elke partij (als ontvangende partij) moet: (i) de Vertrouwelijke informatie van de andere partij in vertrouwen houden en niet bekendmaken aan derden, behalve zoals toegestaan door deze Voorwaarden; en (ii) de Vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen gebruiken om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn rechten onder deze Voorwaarden uit te oefenen. Elke partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij delen met zijn werknemers, agenten of contractanten en zijn Gelieerde Ondernemingen en diens werknemers, agenten of contractanten die een legitieme behoefte hebben om hiervan op de hoogte te zijn (wat voor HelloSign het leveren van de Services en delen met de hierin genoemde onderaannemers omvat) op voorwaarde dat de partij verantwoordelijk blijft voor de naleving door een ontvanger van de voorwaarden van deze Sectie 10 en dat deze ontvangers gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder beschermend zijn dan deze Voorwaarden.
 • 10.3 Uitsluitingen. Deze geheimhoudingsverplichtingen zijn niet van toepassing op (en Vertrouwelijke informatie omvat geen) informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt buiten de schuld van de ontvangende partij; (ii) bekend was bij de ontvangende partij voordat deze de Vertrouwelijke Informatie ontving; (iii) door de ontvangende partij met recht is verkregen van een derde zonder inbreuk op enige geheimhoudingsplicht; of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij. Een partij kan ook de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar maken voor zover vereist door de wet of een gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat dit van tevoren wordt gemeld (indien wettelijk toegestaan) en medewerking verleent aan de andere partij om de informatie vertrouwelijk te behandelen.
 • 10.4 Rechtsmiddelen. De partijen erkennen dat het openbaar maken van Vertrouwelijke Informatie aanzienlijke schade kan veroorzaken waarvoor schadevergoeding alleen een onvoldoende remedie kan zijn. Daarom heeft elke partij bij overtreding van deze Sectie 10 het recht om passende billijke schadeloosstelling te zoeken naast alle andere wettelijk beschikbare rechtsmiddelen.

11   Garanties en vrijwaringen.

ALLE SERVICES, DOCUMENTATIE EN SITES VAN HELLOSIGN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN OP "AS AVAILABLE" BASIS. HELLOSIGN EN LEVERANCIERS VAN HELLOSIGN BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HELLOSIGN GEEFT GEEN VERKLARING, GARANTIE OF WAARBORG DAT DE HELLOSIGN-SERVICE AAN DE VEREISTEN OF VERWACHTINGEN VAN DE KLANT VOLDOET, DAT DE GEGEVENS VAN DE KLANT NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ZONDER VERLIES BEWAARD ZULLEN ZIJN, OF DAT DE HELLOSIGN-SERVICE TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. HELLOSIGN GARANDEERT NIET DAT BEVEILIGINGSMAATREGELEN ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG DIE BUITEN ZIJN REDELIJKE CONTROLE VALT. HELLOSIGN ZAL OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EIGENDOMMEN, KLANTGEGEVENS, PRODUCTEN VAN DERDEN, INHOUD VAN DERDEN, OF NIET-HELLOSIGN-SERVICES (INCLUSIEF VOOR VERTRAGINGEN, ONDERBREKING, VERZENDFOUTEN, FALENDE BEVEILIGING EN ANDERE DOOR DEZE ITEMS VEROORZAAKTE PROBLEMEN), VOOR HET VERZAMELEN OF HET GEBRUIK EN DE BEKENDMAKING VAN KLANTGEGEVENS DIE DOOR DEZE VOORWAARDEN TOEGESTAAN ZIJN. DE VRIJWARINGEN IN DEZE SECTIE 11 ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN. KLANTEN EN SITEBEZOEKERS HEBBEN MOGELIJK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN. ALLE EVENTUELE WETTELIJK VERPLICHTE GARANTIES ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN ECHTER BEPERKT TOT DE KORTSTE PERIODE EN VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

12   VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN

 1. 12.1    De Klant stemt ermee in om HelloSign, onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers, consultants en agenten te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, schade en kosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met, voor zover van toepassing: (a) de toegang en het gebruik van de Site door de Klant; (b) schending van deze Voorwaarden door de Klant of zijn Geautoriseerde gebruikers, indien van toepassing; (c) inbreuk op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit door de Klant; (d) de aard en inhoud van alle Klantgegevens verwerkt door HelloSign; (e) de authenticatie door de Klant of eindgebruiker(s), deelnemer(s) of, ondertekenaar(s), of (f) producten of services die door de Klant zijn gekocht of verkregen.
 2. 12.2    HelloSign behoudt het exclusieve recht om alle claims of rechtsvorderingen die tegen ons zijn ingesteld, zonder voorafgaande toestemming van de Klant, te voldoen, te schikken en te betalen. HelloSign behoudt zich het recht voor om, op kosten van de Klant, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor de Klant HelloSign moet vrijwaren en de Klant stemt ermee in om mee te werken aan onze verdediging van deze claims. De Klant stemt ermee in om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen zaken te regelen waarin wij zijn aangesteld als gedaagde en/of waarvoor de Klant vrijwaringsverplichtingen heeft. HelloSign zal redelijke inspanningen leveren om de Klant van een dergelijke claim, actie of procedure op de hoogte te stellen zodra hij ervan op de hoogte is.

13    BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. 13.1   Vrijwaring van gevolgschade. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZULLEN HELLOSIGN OF LEVERANCIERS VAN HELLOSIGN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG GEBRUIKSVERLIES, VERLOREN OF ONJUISTE GEGEVENS, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEIT, GEDERFDE WINSTEN, VERTRAGINGSKOSTEN, REPUTATIESCHADE, OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DEKKINGS-, VERTROUWENS- OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT, ONGEACHT DE OORZAAK, ZELFS INDIEN VOORAF OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE IS GEÏNFORMEERD.
 2. 13.2   Bovengrens voor schade. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HELLOSIGN EN DE LEVERANCIERS VAN HELLOSIGN ZAL IN TOTAAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HET WERKELIJK DOOR DE KLANT BETAALDE BEDRAG AAN HELLOSIGN VOOR DE TOEPASSELIJKE HELLOSIGN-SERVICE OF AANVERWANTE SERVICES IN DE TWAALF (12) MAANDEN DIE AAN DE VORDERING VOORAFGINGEN. VOOR GRATIS ABONNEMENTEN OF BÈTAVERSIES IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HELLOSIGN NIET MEER DAN VIJFTIG DOLLAR (US$ 50).
 3. 13.3   Uitzonderingen. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE SLUIT GEEN VAN DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE 13 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJ UIT VOOR FRAUDE OF VOOR DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL, VOOR ZOVER DIT AAN NALATIGHEID VAN EEN PARTIJ IS TE WIJTEN. BOVENDIEN KUNNEN DE WETTEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE SECTIE 13 NIET TOESTAAN. INDIEN BLIJKT DAT EEN VAN DEZE WETTEN OP DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING IS, IS DEZE SECTIE 13 VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 4. 13.4   Essentiële doel voorbij schieten. ELKE PARTIJ ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE SECTIE 13 EEN FUNDAMENTELE GRONDSLAG IS VAN EEN OVEREENKOMST EN EEN REDELIJKE TOEKENNING VAN RISICO TUSSEN DE PARTIJEN EN DEZE ZAL BLIJVEN BESTAAN EN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF IN VERBAND MET, DEZE VOORWAARDEN, SERVICE VAN HELLOSIGN OF ELKE GERELATEERDE SERVICE, ONGEACHT HET AANSPRAKELIJKHEIDSPRINCIPE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS), ZELFS ALS EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN IS GEVONDEN WAARDOOR HET ESSENTIËLE DOEL VOORBIJ GESCHOTEN ZOU WORDEN.

14    Producten en Inhoud van derden.

HelloSign kan, of derden kunnen, links naar andere websites, services of bronnen van derden aanbieden waarover wij geen controle hebben. HelloSign is niet verantwoordelijk voor deze producten of inhoud van derden. HelloSign geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid, functionaliteit of wettigheid van producten van derden of inhoud van derden waarnaar links kunnen worden verstrekt, en je doet hierbij afstand van elke claim die je in dit verband tegen ons zou kunnen indienen. De Klant gaat ermee akkoord dat HelloSign niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke producten van derden of inhoud van derden.

15 Algemeen.

 1. 15.1   Toewijzing. Deze Voorwaarden zijn bindend en komen ten goede aan de toegestane opvolgers en toewijzingen van elke partij. Geen van beide partijen mag deze Voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dat HelloSign deze Voorwaarden zonder toestemming mag overdragen aan een Gelieerde onderneming of in verband met een fusie, reorganisatie, overname of andere overdracht van alle of vrijwel al zijn activa of stemrechtverlenende effecten. Elke poging om deze Voorwaarden over te dragen of toe te wijzen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Sectie 15.1, is ongeldig.
 2. 15.2 Kennisgevingen. Elke kennisgeving of communicatie onder deze Voorwaarden moet schriftelijk gebeuren. De Klant moet kennisgevingen onder deze Voorwaarden (inclusief kennisgevingen over schending) naar HelloSign sturen, in het Engels, naar het volgende adres, contractnotices@dropbox.com onder vemelding van 'Attention: Legal Department' in de onderwerpregel. HelloSign kan kennisgevingen sturen naar de e-mailadressen in het account van de Klant of, naar keuze van HelloSign, naar het laatst bekende postadres van de Klant. HelloSign kan ook operationele mededelingen doen met betrekking tot de HelloSign-service of andere zakelijke mededelingen met een opvallende plaatsing van de aankondiging op de HelloSign-website of de HelloSign-service. Elke partij stemt in met het ontvangen van elektronische kennisgevingen. HelloSign is niet verantwoordelijk voor automatische filtering die de Klant of zijn netwerkaanbieder op e-mails kan toepassen.
 3. 15.3   Publiciteit. Tenzij anders vermeld in een toepasselijk Orderformulier, mag HelloSign de naam, het logo en de merken van de Klant gebruiken om de Klant te identificeren als een HelloSign-klant op de website van HelloSign en ander marketingmateriaal.
 4. 15.4   Onderaannemers. HelloSign kan onderaannemers gebruiken en hen toestaan de aan HelloSign verleende rechten uit te oefenen om de HelloSign-service en aanverwante services te leveren. Deze onderaannemers kunnen bijvoorbeeld de gehoste service en e-mailproviders van HelloSign zijn. Echter, afhankelijk van alle voorwaarden van deze Voorwaarden, blijft HelloSign verantwoordelijk voor: (i) de naleving van de voorwaarden van deze Voorwaarden door zijn onderaannemers; en (ii) de algehele prestaties van de HelloSign-services indien en zoals vereist onder deze Voorwaarden.
 5. 15.5   Dagvaardingen. Niets in deze Voorwaarden belet HelloSign om klantgegevens bekend te maken voor zover vereist door de wet, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, maar HelloSign zal te goeder trouw inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te stellen wanneer dit is toegestaan.
 6. 15.6   Onafhankelijke contractanten. De partijen bij deze Voorwaarden zijn onafhankelijke contractanten en deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, joint venture, dienstverband, franchise of agentschaprelatie. Geen van de partijen heeft de bevoegdheid om de ander te binden of namens de andere partij verplichtingen op te leggen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Niet-partijen profiteren niet van deze Voorwaarden en kunnen ze niet afdwingen. Er zijn geen derde partijen die begunstigden zijn van deze Voorwaarden. De Klant mag tegenover niemand verklaren dat hij een agent van HelloSign is of anderszins geautoriseerd is om HelloSign op enige manier te binden of verplichten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloSign.
 7. 15.7   Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichting onder deze Voorwaarden (behalve betalingsverplichtingen) als de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke controle, zoals een staking, blokkade, oorlog, terroristische daad, rel , natuurrampen, uitval of vermindering van stroom- of telecommunicatie- of datanetwerken of -diensten, of overheidsmaatregelen.
 8. 15.8   Uitvoerbeperking. De Klant erkent dat de HelloSign-services, -documentatie, -website en alle gerelateerde producten, informatie, technologie en software onderhevig zijn aan wet- en regelgeving inzake uitvoerbeperking van de Verenigde Staten (inclusief, maar niet beperkt tot, de US Export Administration Act, sanctieregelingen van het Amerikaanse Department of Treasury Office of Foreign Assets Control ["OFAC"]), en van andere rechtsgebieden. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste uitvoer- of invoerautorisaties voor gebruik van de HelloSign-services. De Klant verklaart en garandeert dat hij, zijn Gelieerde Ondernemingen en zijn Geautoriseerde Gebruikers niet voorkomen op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen of zich bevinden in (of een onderdaan zijn van) een land dat onderworpen is aan een Amerikaans overheidsembargo of dat is aangewezen door de Amerikaanse regering als een land dat "terroristen steunt". De Klant mag de HelloSign-service niet openen of gebruiken op een manier die in strijd is met een Amerikaans uitvoerembargo, -verbod of -beperking.
 9. 15.9   VERPLICHTE ARBITRAGE; VRIJSTELLING VAN COLLECTIEVE PROCESSEN. ALS JE EEN INWONER VAN DE VERENIGDE STATEN BENT, GA JE OOK AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN OVER VERPLICHTE ARBITRAGE:
 10.      We gaan beiden akkoord met arbitrage. Jij en HelloSign komen overeen alle vorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services op te lossen via definitieve en bindende arbitrage door een enkele arbiter, behalve zoals onderstaand uiteengezet onder Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Dit geldt ook voor geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie of toepassing van deze 'Bepalingen voor verplichte arbitrage', waaronder de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid hiervan.
 11.      Opt-out van de overeenkomst tot arbitrage. Je kunt deze overeenkomst voor arbitrage uiterlijk 30 dagen na de eerste registratie van jouw account weigeren door contact met ons op te nemen via arbitrationoptout@hellosign.com.
 12.      Arbitrageprocedures en -vergoedingen. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren volgens de eigen Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. De arbitrage vindt plaats in de county van de Verenigde Staten waar je woont of werkt, in San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of op een andere locatie die we overeenkomen. Op de betaling van alle arbitragevergoedingen zijn de regels van de AAA van kracht.
 13.      Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Jij of HelloSign mogen vorderingen, indien deze in aanmerking komen, indienen bij een Small Claims Court in San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of in de county in de Verenigde Staten waar je woont of werkt. Beide partijen mogen een rechtszaak uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld rechten op handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of octrooien) te stoppen aanspannen, zonder eerst te moeten deelnemen aan arbitrage of aan de procedure voor informele geschillenoplossing zoals die hierboven wordt omschreven. Wanneer blijkt dat de Overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing is op jou of je vordering, ga je akkoord met de exclusieve jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (in de Amerikaanse staat Californië) voor het beslechten van je vordering.
 14.      GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN. Je mag geschillen met ons uitsluitend oplossen op individuele basis en je mag geen vorderingen indienen als eiser of lid van een collectief door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf als onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan is de volledige inhoud van dit gedeelte 'Bepalingen over verplichte arbitrage' nietig.
 15. 15.10   Wijzigingen; afstandsverklaringen. Elke wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden moet schriftelijk worden aangebracht en door een gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij worden uitgevoerd. Als HelloSign deze Voorwaarden of toepasselijke Servicespecifieke voorwaarden echter tijdens de Abonnementsperiode van de Klant wijzigt, wordt de gewijzigde versie van kracht bij de volgende verlenging van de Abonnementsperiode van de Klant. Bovendien: (a) Als HelloSign nieuwe producten of optionele functies lanceert waarvoor aanvaarding van nieuwe Voorwaarden vereist is, zijn die Voorwaarden van toepassing na aanvaarding of gebruik door de Klant; (b) wijzigingen in de Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht voor Gratis abonnementen; en (c) HelloSign kan tijdens een Abonnementsperiode de Beveiligingspagina, het Privacybeleid, het Beleid voor acceptabel gebruik en de Servicespecifieke voorwaarden van HelloSign van tijd tot tijd bijwerken om procesverbeteringen of veranderende praktijken weer te geven, en deze wijzigingen worden uiterlijk dertig (30 ) dagen na de datum van plaatsing van kracht, zolang ze tijdens een Abonnementsperiode de rechten van de Klant niet wezenlijk verminderen of substantiële aanvullende verplichtingen voor de Klant scheppen. De documentatie van HelloSign is online beschikbaar en wordt voortdurend ontwikkeld en verbeterd, en als gevolg hiervan kan HelloSign tijdens een Abonnementsperiode de documentatie bijwerken om de beste praktijken met de relevante HelloSign-service weer te geven, op voorwaarde dat deze wijzigingen de rechten van de Klant niet wezenlijk verminderen of substantiële verplichtingen voor de Klant scheppen. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een orderformulier, hebben deze Voorwaarden voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Er wordt geen afstandsverklaring gedaan van gedrag of het niet afdwingen of uitoefenen van rechten onder deze Voorwaarden. Afstandsverklaringen moeten schriftelijk worden gedaan en door een bevoegde vertegenwoordiger van de vrijstellende partij worden uitgevoerd. De afstandsverklaring door jou of HelloSign van een schending van bepalingen van deze Voorwaarden betekent niet dat er afstand wordt gedaan van enige andere schending. Het niet-naleven van deze Voorwaarden door een partij om aan te dringen op strikte nakoming van een convenant of verplichting in overeenstemming met deze Voorwaarden, is geen vrijstelling van het recht van een dergelijke partij om in de toekomst strikte naleving te eisen, en zal evenmin worden geïnterpreteerd als een novatie van deze Voorwaarden.
 16. 15.11   Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, wordt die bepaling beperkt tot het minimum dat nodig is, zodat deze Voorwaarden anderszins van kracht blijven.
 17. 15.12   Geen rechten van derden. Niets in deze voorwaarden verleent derden het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen. De Klant erkent dat elk Orderformulier alleen gebruik toestaat door en voor de rechtspersoon of entiteiten die in Orderformulieren als de Klant zijn geïdentificeerd, en niet voor aan de Klant Gelieerde Ondernemingen.
 18. 15.13   Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden vertegenwoordigen het volledige en exclusieve begrip van de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Het vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de HelloSign-service of enig ander onderwerp dat onder deze Voorwaarden valt. De voorwaarden van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken zijn niet van toepassing op deze voorwaarden. Alle door de Klant verstrekte voorwaarden (inclusief als onderdeel van een inkooporder of ander bedrijfsformulier dat door de Klant wordt gebruikt) dienen alleen voor administratieve doeleinden en hebben geen juridische gevolgen.
 19. 15.14   Toepasselijk recht en locatie. Deze voorwaarden worden in alle opzichten geïnterpreteerd, opgevat en afgedwongen in overeenstemming met de lokale wetten van de staat Californië, VS, zonder verwijzing naar de anderszins gekozen rechtsregels. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de federale of nationale rechtbank van de bevoegde jurisdictie in San Francisco, Californië, VS.
 20. 15.15 Taal en vertalingen. HelloSign kan vertalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden of beleidsregels leveren. Vertalingen worden geleverd voor informatieve doeleinden en als er een inconsistentie of tegenstrijdigheid bestaat tussen een vertaling en de Engelse versie, dan is de Engelse versie doorslaggevend.